World Mobile

Connecting everyone, everywhere. The first mobile network owned by the people and built on blockchain.

Tony 2023-03-12 04:48:00

Dự án này thì không cần bàn rất chất lượng hold and hold

Tuan 2023-02-28 22:55:06

World Mobile Token (WMT) là một dự án tuyệt vời hướng đến Châu Phi, mang lại cho người dân châu Phi sự tự do kinh tế, quyền truy cập kỹ thuật số và kết nối internet. Đây là 1 dự án dài hơn, nhưng tôi tin nó sẽ thành công.

Hưng 2023-02-27 04:46:00

Thế giới còn hơn 3 tỉ người chưa được kết nối internet (phần lớn ở Châu Phi), World Mobile có giải pháp nền kinh tế chia sẻ dựa trên blockchain cực kì độc đáo. World Mobile: Connect the unconnected - Together we unstopable !