WingRiders

WingRiders is an Automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on top of the Cardano eUTxO model on the main chain.

hieu 2023-03-27 19:39:08

27/03/2023 có gì đặt biệt không , khi trên twiter WRT vừa có 1 bài dự đoán giá vào ngày này ?

Nguyen Chi 2023-03-05 09:56:00

Very good project, Develop build more functions