Cardashift

Cardashift, the launchpad in service of social and environmental impact.

Tung 2023-02-27 02:46:00

Cardashift là một hệ sinh thái các dự án và dịch vụ dựa trên Blockchain Cardano và được tạo ra nhằm mục đích thúc đầy sự phát triển bền vững bao gồm các khía cạnh xã hội và môi trường.